Kontaktujte nás: 577 922 226/606 723 568 | zlinterm@zlinterm.cz

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Zlínterm, spol. s r.o., se sídlem nám. 3. května 38, 765 02 Otrokovice, IČ: 469 81 667,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8211

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Zlínterm s.r.o., IČ: 469 81 667 a jejími zákazníky v oblasti poskytování služeb:

 

-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-  vodoinstalatérství, topenářství

-  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

-  montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

 

 1. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 2. Vymezení pojmů
 3. Stavba nebo Produkt - soubor zahrnující dílo společnosti Dodavatele nebo třetí strany, dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček, bezpečnostních a jiných pokynů a návodů.
 4. Dodavatel - společnost Zlínterm, spol. s r.o., IČ: 469 81 667, je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává objednatelům zboží nebo poskytuje služby.
 5. Objednatel - subjekt, který s Dodavatelem uzavírá smlouvu na straně druhé. Za objednatele je v těchto obchodních podmínkách považována fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, jde-li o spotřebitele nebo podnikatele.
 6. Spotřebitel - dle těchto obchodních podmínek určená osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se ho týkají, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 7. Koncový uživatel - Objednatel nebo Spotřebitel který používá dílo nebo zboží.
 8. Internetové stránky - internetové stránky na adrese www.zlinterm.cz provozované Dodavatelem.
 9. Informace o nabídce a cenách
 10. Informace o nabídce Dodavatele jsou dostupné na internetových stránkách Dodavatele.
 11. Ceny zboží a služeb Dodavatele jsou upraveny aktuálním ceníkem uvedeným v příslušné smlouvě o dílo či nabídce Dodavatele. Platnost cen je do jejich odvolání nebo změny v ceníku včetně možnosti úpravy ceny na základě prokazatelných změn cen dodávaného materiálu nebo komponentů. V případě uzavíraných smluv o dílo či obdobných smluv na základě výběru ve výběrovém řízení se řídí platnost cen podmínkami výběrového řízení, které jsou uvedeny v podmínkách tohoto výběrového řízení nebo obdobných písemných ujednání.
 12. Při uzavírání smlouvy o dílo nebo obdobné smlouvy podepisují jednatelé společnosti Dodavatele smlouvu v rozahu do hodnoty díla 50.000,- Kč jeden jednatel, do hodnoty díla nad 50.000,- do hodnoty 200.000,- Kč dva jednatelé současně  a při hodnotě díla nad 200.000,- Kč všichni tři jednatelé společně.

 

 

 1. Objednávky a jejich vyřizování
 2. Objednávku může Objednatel učinit prostřednictvím e-mailové korespondence na adrese zlinterm@zlinterm.cz, telefonicky na tel. čísle 577922226 nebo písemně na adrese Zlín, spol. s r.o., nám. 3. května 38, 765 02 Otrokovice.
 3. Učiněním objednávky Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a závazně objednává předmět objednávky. Na základě objednávky Spotřebitele či potvrzením objednávky Kupujícího dochází k uzavření kupní smlouvy.
 4. Uvede-li Objednatel při vyplňování údajů za účelem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo své obchodní jméno a identifikační číslo, má se za to, že je smlouva uzavírána s podnikatelem (nikoliv tedy spotřebitelem) v rámci jeho podnikatelské činnosti, a dle znění těchto obchodních podmínek bude považován za podnikajícího Objednatele.
 5. Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo či jiné obdobné smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 6. Okamžikem uzavření smlouvy Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření smlouvy nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 7. Podáním objednávky Objednatel souhlasí s těmito VOP, akceptuje nabídku Dodavatele a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je závazným podkladem pro uzavření smlouvy.
 8. Podstatné náležitosti objednávky zahrnují: identifikaci předmětu objednávky, identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, způsob platby.
 9. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 10. Je-li Objednatel Spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo uzavření smlouvy. Za Spotřebitele není pro účely těchto VOP považován Objednatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.
 11. Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit za splnění těchto podmínek:

2.1. Spotřebitel doručí zakoupené zboží poštou na vlastní náklady na adresu sídla Dodavatele včetně písemného odstoupení od kupní smlouvy a uvedení čísla svého účtu, na který mu mají být vráceny peníze,

2.2. k zásilce připojí originál dokladu o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení zboží.

2.3. v případě odstoupení od koupě zboží: není vyloučeno vrácení zboží v poškozeném obalu v důsledku rozbalení zboží, Spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet, zboží však musí být nepoškozené a kompletní.

2.4. v případě odstoupení od smlouvy o dílo nebo obdobné smlouvy je Objednatel povinen uhradit Dodavateli náklady, které mu vznikly započetím prací na díle v cenách daných smlouvou o dílo nebo obdobnou smlouvou.

 1. V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen Dodavateli do 14. dne od převzetí zboží, je odstoupení od smlouvy neplatné.
 2. V případě platného odstoupení od smlouvy při vrácení poškozeného zboží může Dodavatel vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu poškození zboží. Z toho důvodu je doporučeno vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.
 3. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz,
 4. Dodací podmínky
 5. Dodací lhůta je specifikována při potvrzení Objednávky nebo ve smlouvě o dílo či jiné obdobné smlouvě.
 6. Platební podmínky
 7. Produkty je možné uhradit především bezhotovostním převodem, v částce do 50.000,- Kč i v hotovosti v pokladně Dodavatele. Platba prostřednictvím platební karty není možná.
 8. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace
 9. Na jednotlivé prodávané zboží se vztahuje záruka dle záruční doby dodavatele zboží, na provedené dílo dle smlouvy o dílo poskytuje Dodavatel záruku v rozsadu uvedeném ve smlouvě.
 10. U zboží je Objednatel povinen provést kontrolu obsahu balení a odmítnout jeho převzetí v případě zjištění neúplnosti. Prohlídku je Objednatel povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.
 11. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí zboží.
 12. Dodavatel nezaručuje, že prodávané zboží určené k dalším,u zpracování splní všechny požadavky Objednatele a koncového uživatele. Za závadu nebo škodu dodaným zbožím způsobenou nelze považovat:

4.1. případy, kdy je dodané zboží používáno v rozporu s dokumentací,

4.2. absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci.

 1. Dodavatel nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Dodavatel nenese odpovědnost za ušlý zisk. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití zboží a to jakýmkoliv způsobem.
 2. Dodavatel nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za zboží uhrazené při nabytí.
 3. Reklamaci zboží nebo služby je možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Dodavatele.
 4. Reklamace musí obsahovat:

8.1. identifikaci Objednatele včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů,

8.2. přesné označení reklamovaného  produktu,

8.3. popis reklamované vady,

8.4. kopii dokladu o úhradě produktu,

8.5. pokud jde o zboží, které je reklamováno, je nutno dodat kompletní, včetně dodaných doplňků a příslušenství a nejlépe v původním obalu.

 1. Objednatel provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost.
 2. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.
 3. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem v případě, že kupujícím je Spotřebitel, s odbornou péčí a v co nejkratší možné době.
 4. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Objednateli bezplatně poskytnuta náhrada produktu řešící reklamovanou vadu.
 5. Při převzetí zboží k reklamaci vystaví Dodavatel Spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Dodavatel kupujícího e-mailem nebo písemně. Po vyřízení reklamace předá Dodavatel zboží zpět Spotřebiteli včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a případného provedení opravy a doby jejího trvání.
 6. Jestliže nelze prokázat, že vada produktu byla způsobena Dodavatelem popřípadě jeho dodavatelem, nebo v případě neoprávněné reklamace bude Objednateli účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné subjektem který vadu uplatňoval podle ceníku individuálních služeb platného v době provádění těchto úkonů. Toto ujednání se nepoužije v případě, že objednatelem je spotřebitel podle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele.
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. Dodavatel má zpracovány vlastní směrnice pro ochranu osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Dodavatele www.zlinterm.cz.
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Dodavatel je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.
 11. Objednatel bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto VOP, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.
 12. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách.
 13. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2022.